Kadının Görünmeyen Emeği

 

Kadının Görünmeyen Emeği

Kadının Görünmeyen Emeği

İclal Bayram GKL Mezunu

Ataerkil sistemin hâkim olduğu düşünce yapısında erkek sadece ücret karşılığı işte çalışırken; kadın hem hane içinde hem de hane dışında aynı emeğini kullanmaktadır. Kadın ev işlerinin yanı sıra tarımsal üretimde de  çalışmakta ancak yaptığı işler karşılığında ücret almaması kadının emeğinin görünmezliğine sebep olmaktadır. Birçok sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de kadının emeği çok fakat bir adı yok.

Emek , bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmetli çalışma olarak tanımlanır. Bir çok sosyalist feminist yaklaşımda kadının eşitsiz konumunun ve sömürülen emeğinin sebebi ataerkil sistemin hâkimiyetidir.

Kadının emeğini kullanarak karşılığında maddi gelir sağladığı işler ücretli iş olarak değerlendirilirken, harcamış olduğu emek karşılığında herhangi bir ücret almadığı işlere ücretsiz iş denmektedir. Ücretli işler daha çok piyasa eksenli çalışma alanlarını kapsarken ücretsiz işler ise kadının hane içi emeğini ya da ücretsiz aile işçiliğini kapsamaktadır. Ücretsiz emek kavramını biraz açmamız gerekirse, kadının çaba ve enerji sarf ettiği, bu çabanın yeniden üretime katkısının olduğu ancak piyasa ekonomisi açısından metalaşmamış, ücret olarak karşılığı olmayan bir emek biçimidir. Herhangi bir ücret almadan yaptığı ev işlerini ve bakım emeğini kapsamaktadır. 

Sizlere yukarıda bahsettiğim tanımlardan sonra yazımda aktarmak istediğim konu ise ücretsiz aile işçiliği özellikle tarım sektöründe yaygın olarak kullanılan bir emek türüdür. Tarım sektöründe kadının harcamış olduğu yoğun emek ve yaptığı işlerin çoğu görünmezken, bir ücret alması da söz konusu değildir. Kadın ev işlerinin yanı sıra tarımsal üretimde  çalışmakta ancak yaptığı işler karşılığında ücret almaması kadının emeğinin görünmezliğine sebep olmaktadır.

Dünyada ve Türkiye'de cinsiyetler bazında işgücü göstergelerine bakıldığında kadınların erkeklere kıyasla dezavantajlı konumda oldukları görülmektedir. Sektör bazlı iş gücüne katılım oranlarına ve istihdam oranlarına bakıldığında ise tarım sektörü gelişmekte olan ülkeler kadınlar için önemli istihdam kaynağıdır. Özellikle tarım ve tarıma dayalı sanayi kolları kadınların emeğinin yoğun olarak kullanıldığı alanlardır. Türkiye'de diğer tarımsal ihracat ürünlerinde olduğu gibi fındık tarımı ve sanayisinde de kadın emeğinin önemli olduğu görülmektedir. Fındık özellikle Karadeniz sahillerinde bulunan illerde yoğun bir alanda gerçekleştirilen ve bölgenin gelir getiren en önemli geçim kaynağıdır. Fındığın dikilmesinden, yetiştirilmesine ve hasatına kadar geçen sürede arazinin mevcut yapısının makineleşme için uygun olmaması nedeniyle emek yoğun olarak kullanılan bir tarım faaliyetidir. 

Eskiden tek geçim kaynağı tarım sektörü iken; toprakların miras yolu ile parçalanması,fındığın iklim koşullarından etkilenmesi sonucu rekoltede ve fındık fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sebebiyle köyde yaşayan ailelerin kente göç zorunluluğu oluşmuştur. Cinsiyet bazında bakıldığında güvenceli , sabit gelir getirici işler için göç gerçekleştirenlerin daha çok erkek olduğu ve  yaşadıkları kırsal kesimde kadınların geride kalarak  emek-yoğun tarımsal üretimi devam ettirmek zorunda kaldıkları gözlenmektedir. Kısacası tarım sektöründe gün kadınlar için erken başlayıp geç biten görünmeyen bir emektir.

 

 

Benzer Gönderiler...

Yeni yıla son 30!

11. Yüzyıl’ın İngilteresi’nde, Coventry halkı, gece gündüz çalışmalarına rağmen Lord’un koyduğu vergiler altında ağır bir şekilde ezilmekte olup tüm kazançları vergiye gittiği için yokluk ve sefalet içinde yaşamlarını sürdürmekteymiş. Zaman zaman isyanlar gerçekleştirip bu durumun bir son bulmasını isteseler de mevcut durumu hiçbir şekilde değiştiremiyorlarmış. Lord ile birlikte yönetimde söz sahibi olan Lady, halktan yana bir tutum almış ve her fırsatta vergilerin indirilmesi yönünde Lord’u ikna etmeye çalışmış. Halktan ve Lady’nin yakınmalarından bunalan Lord, bu tavırları sonlandırmak ve Lady’nin itibarını zedelemek için Lady’e kabul etmeyeceğini düşündüğü bir teklif ile gitmiş; at sırtında, çırılçıplak bir şekilde tüm halkın önünde Coventry sokaklarını boydan boya dolaşması… Bu teklif üzerine halkı için Lady, atının üzerine çıkarak kendinden emin bir şekilde Coventry sokaklarında geçişini gerçekleştirmiş. Lady’nin bu halkçı ve soylu hareketine, halk büyük bir asaletle karşılık vererek evlerinden çıkmamış, sokakları boşaltmış ve dükkânlarını kapatmış. Sokakta olanlar ise başlarını eğip gözlerini kapayarak Lady’e saygılarını göstermiş. Lord, Lady’nin gördüğü saygı ve halkın sevgisi karşısında hayretler içerisinde kalarak verdiği sözü tutmuş, vergileri indirmiş… Lady, bu olaydan sonra cesareti ve kararlılığı ile nesilden nesile pek çok kişiye ilham; yüzyıllar boyunca hürriyetin, baş kaldırının, haksızlığa karşı duruşu ile toplumsal kurtuluşun simgesi olmuştur.

LİMON

Son zamanların popüler cümlelerinden olan ”Hayat sana limon verirse limonata yap” motivasyon cümlesini incelemek istiyorum.